Logo School & Cultuur Veenendaal

In het programma School en Cultuur verzorgen wij het aanbod van diverse culturele educatieve projecten voor alle leerjaren in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Momenteel is het programma VO nog in ontwikkeling. Dit komt binnenkort beschikbaar.

Maak hieronder eerst een keuze

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, inclusief             vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten.

  1. School en Cultuur Veenendaal is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval van wijzigingen zal School en Cultuur Veenendaal de school hiervan tijdig op de hoogte brengen en laten weten per wanneer de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
    3. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
    4. Naast deze Algemene Voorwaarden van School en Cultuur Veenendaal zijn ook de (bezoekers)voorwaarden van de desbetreffende cultuuraanbieder(s) op de overeenkomst van toepassing. Voor de specifieke voorwaarden van cultuuraanbieder(s) verwijzen wij naar hun organisatiepagina(‘s) op onze website.

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen School en Cultuur Veenendaal en de school komt tot stand door inschrijving van de school voor activiteiten via het plansysteem op de website van School en Cultuur Veenendaal en is geldig gedurende het schooljaar waarvoor de school zich inschrijft.
2. Tussen de cultuuraanbieder en de school komt geen overeenkomst tot stand met betrekking tot de activiteiten die de school via School en Cultuur Veenendaal afneemt.

Artikel 3. Procedure van inschrijving

1. De school kan zich vanaf begin juni voorafgaande aan het nieuwe schooljaar en gedurende het hele schooljaar inschrijven voor het aanbod van de cultuuraanbieders bij School en Cultuur Veenendaal.
2. De inschrijving voor de diverse projecten verloopt via de website van School en Cultuur. School en Cultuur is hierin de bemiddelaar, maar is niet verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.
3. Na inschrijving stuurt School en Cultuur Veenendaal de school een bevestiging van ontvangst van de inschrijving. De voorlopige bevestiging is geen garantie van deelname aan de activiteit. Na akkoord van de aanbieder wordt de activiteit definitief bevestigd door School en Cultuur Veenendaal.
4. Bij elke activiteit kan School en Cultuur Veenendaal in overleg met de cultuuraanbieder een minimum- of maximum aantal deelnemers vaststellen.
5. Contact over een evt. annulering of wijziging van datum van de activiteit verloopt tussen school en cultuuraanbieder.
6. Als een school de gemaakte afspraak niet nakomt, dan kan de cultuuraanbieder de kosten hiervoor in rekening brengen bij de desbetreffende school. Dit in overleg met School en Cultuur.
7. De lessen die bij een activiteit horen worden door de school voorbereid voordat de aanbieder op school komt voor de afsluitende les. Is dit niet gebeurd, dan kan de cultuuraanbieder ervoor kiezen om de afsluitende les op een ander moment te geven. Ook dan zal de gemiste les door de aanbieder bij de school in rekening worden gebracht.
8. Het is de bedoeling dat de leerkracht aanwezig is in de les die door de aanbieder gegeven wordt. De leerkracht zal ook bij de activiteit betrokken worden en de les zal met de leerlingen en de leerkracht worden nabesproken.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. De cultuuraanbieder bepaalt de wijze waarop de activiteit wordt uitgevoerd.
2. Wanneer de activiteit plaatsvindt op locatie van de school is de school verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de benodigdheden, materialen en/of voorzieningen en het nakomen van overige afspraken.
3. Wanneer de school niet of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen, heeft School en Cultuur Veenendaal het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten voorvloeiende uit de niet- of niet-tijdige nakoming van de school bij de school in rekening te brengen.
4. Wanneer School en Cultuur Veenendaal haar verplichtingen opschort wegens een tekortkoming aan de zijde van de school, schort dat de betalingsverplichting van de school niet op.

Artikel 5. Wijziging, opzegging, opschorting en ontbinding
1. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Indien deze wijzigingen financiële, kwalitatieve of andere gevolgen heeft stelt School en Cultuur Veenendaal de school hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
2. De school mag de overeenkomst (tussentijds) opzeggen, maar blijft dan de aanvankelijk afgesproken kosten van de activiteit verschuldigd. De reden hiervan is dat School en Cultuur Veenendaal op basis van de geaccordeerde bevestiging van de school contractuele verplichtingen aangaat met cultuuraanbieder(s).
3. School en Cultuur Veenendaal mag de nakoming van haar verplichtingen opschorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
– zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden.
– zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 6. Overmacht
1. Er is sprake van overmacht als School en Cultuur Veenendaal (geheel of gedeeltelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen en nakoming in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht, door een omstandigheid die niet aan School en Cultuur Veenendaal te wijten is of aan haar kan worden toegerekend.
2. Wanneer sprake is van overmacht stelt School en Cultuur Veenendaal de school en de aanbieder direct op de hoogte. School en Cultuur Veenendaal kan bij overmacht haar verplichtingen opschorten zolang zij hieraan niet kan voldoen. School en Cultuur Veenendaal zal zich maximaal inspannen een passend alternatief aan te bieden of de activiteit op een andere datum of locatie te laten plaatsvinden.
Artikel 7. Betaling
1. School en Cultuur Veenendaal stuurt aan het einde van het schooljaar een factuur naar de school voor de afgenomen activiteit(en). De school betaalt de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is afgesproken.
2. School en Cultuur Veenendaal kan na het bevestigen van een inschrijving geen prijswijzigingen doorvoeren. School en Cultuur Veenendaal zal de school tijdig op de hoogte brengen van eventuele prijswijzigingen.
3. De school betaalt voor ieder project €3,50 per leerling.  Als de school voor alle groepen een project afneemt wordt er bij de afrekening aan het einde van het schooljaar een korting tot maximaal €500,00 per brinnummer gegeven bij een leerlingenaantal tot 350 leerlingen. Boven de 350 leerlingen krijgt de school tot maximaal tweemaal €500,00.

Artikel 8. Klachten
1. Een klacht over de factuur moet binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk aan School en Cultuur Veenendaal kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn staat de factuur vast.
2. Overige klachten of vorderingen van de school tegenover School en Cultuur Veenendaal vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de school bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van de klacht of de vordering. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de school niet op.

Artikel 9. Gegevensverwerking
1. School en Cultuur Veenendaal verwerkt persoonsgegevens bij de uitvoering van de overeenkomst conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacyverklaring.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. De school is aansprakelijk voor schade aan (eigendommen van) School en Cultuur Veenendaal, van de cultuuraanbieder, hun werknemers en de leerlingen en/of professionals die deelnemen aan de activiteiten in geval van een tekortkoming of enig ander toerekenbaar handelen of nalaten van de school. 
2. School en Cultuur Veenendaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van School en Cultuur Veenendaal.
3. School en Cultuur Veenendaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 11. Vrijwaring
De school vrijwaart School en Cultuur Veenendaal voor alle vorderingen en andere aanspraken van derden (waaronder de cultuuraanbieder ) en de daaruit voorvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de school of enig ander toerekenbaar handelen of nalaten van de school, onverminderd het bepaalde in artikel 10 (Aansprakelijkheid).

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Utrecht.


Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2-06-2022.