Logo School & Cultuur Veenendaal

In het programma School en Cultuur verzorgen wij het aanbod van diverse culturele educatieve projecten voor alle leerjaren in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Momenteel is het programma VO nog in ontwikkeling. Dit komt binnenkort beschikbaar.

Maak hieronder eerst een keuze

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Contactgegevens:

School en Cultuur Veenendaal

Kees Stipplein 72
3901 TP  VEENENDAAL

Persoonsgegevens die wij verwerken
School en Cultuur Veenendaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
School en Cultuur Veenendaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in ons plansysteem.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren als je het contactformulier hebt ingevuld of ingeschreven staat in ons plansysteem;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren als je dat hebt aangegeven in ons waarderingsformulier;
  • Je te informeren over wijzigingen betreffende onze dienstverlening;
  • Het afhandelen van de betaling van jouw school als je activiteiten hebt afgenomen via ons plansysteem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
School en Cultuur Veenendaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
School en Cultuur Veenendaal verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door School en Cultuur Veenendaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoolencultuurveenendaal.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
School en Cultuur Veenendaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@schoolencultuurveenendaal.nl.